De Walhoeve VZW

Crisishulp aan huis

Situering

Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen drie organisaties in de jeugdzorg die hulp aanbieden bij problematische leefsituaties: vzw Binnenstad (Brugge), vzw De Walhoeve (Westvleteren) en vzw Oranjehuis (Kortrijk). Ondertussen is CAH uitgegroeid tot een zelfstandige vzw.  Op onze locatie in Westvleteren is er een antennepunt CAH voor regio Westhoek.

Doelpubliek

Crisishulp aan Huis richt zich tot gezinnen met jongeren tussen 0 en 18 jaar die te maken hebben met een ernstige crisissituatie met impact op de opvoeding en/of het welzijn van de jongeren. Ook binnen gezinnen waar hulpverlening lopende is, kan naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis een noodsituatie ontstaan. Crisishulp aan Huis kan ook interveniëren in gezinnen waar na een periode van uithuisplaatsing het gezin de jongere opnieuw kan opnemen mits de nodige intensieve coaching en ondersteuning.

Doelstellingen

Crisishulp aan Huis biedt crisisbegeleiding om een uithuisplaatsing te voorkomen en de gezinnen opvoedingsperspectief te bieden. Hiervoor wordt gewerkt aan:

  • het ondersteunen van de gezinsrelaties;
  • het vergroten van de draagkracht en het verkleinen van de draaglast;
  • het herstellen van de leefbaarheid en de veiligheid in het gezin door het aanleren van concrete technieken om de problemen op een meer constructieve manier aan te pakken;
  • het verbeteren van de communicatie;
  • het verruimen van het netwerk en het zoeken naar steunfiguren;
  • het verlagen van de drempel naar andere hulpverleningsdiensten.

 

Verloop van een begeleiding

Onze hulpverlening is snel, kortdurend en zeer intensief.

Snel: vanwege de crisissituatie hebben we binnen de 24 uur na de aanmelding een eerste face-to-face contact met het gezin.

Kortdurend: we stellen voorop dat een crisisbegeleiding 28 dagen duurt. Deze periode kan maximaal tweemaal met een week worden verlengd als dit geargumenteerd kan worden vanuit de nood om de lopende kortdurende hulp af te ronden.

Zeer intensief: de gezinsmedewerker komt bijna dagelijks aan huis. Daarnaast is er intensief overleg met verwijzers en derden. Naar het einde toe kan de intensiteit worden verlaagd.

Hoe gaan we te werk?

  • Kennismaking, voorstelling en opmaken doelstellingenplan: tijdens de eerste dagen van de begeleiding wordt een doelstellingenplan opgemaakt. Elk gezinslid krijgt de mogelijkheid belangrijke werkpunten voor zichzelf aan te halen. Dit vereist al een eerste wijziging in de kijk op het probleem: het aandeel in de crisis wordt gezien en herkend.
  • Het aanleren en trainen van vaardigheden en gebruiken van methodieken: in functie van de vooropgestelde doelstellingen worden er vaardigheden aangeleerd (pedagogische, sociaal/communicatieve, praktische, …). In de verdere begeleiding worden de vaardigheden opgevolgd en geëvalueerd. We zoeken steeds naar een gepaste methodiek die het best aansluit op de specifieke problematiek en het gezinssysteem.
  • Tussentijdse evaluatie: na 14 dagen vindt er een tussentijdse evaluatie en eventuele bijsturing van de doelstellingen en gebruikte methodieken plaats.
  • Eindevaluatie en afsluiting: aan het einde van de begeleiding kijken we naar de manier waarop het gezin zijn eigen leefsituatie evalueert. In samenspraak met het gezin en de consulent wordt gezocht naar de gepaste vervolghulp.

Verwijzing en bereikbaarheid

Aanmelding voor crisisbegeleiding of crisisinterventie gebeurt via het crisismeldpunt,telefoon: 050/337740.