De Walhoeve VZW

Strategie

Om ons doel te bereiken, werken wij rond de volgende 6 thema’s.

 

VAKMANSCHAP

De Walhoeve investeert in vakmanschap en werkt klantgerichtBelangrijk is het onderkennen van de behoeften van zowel interne als externe klanten om er adequaat op te kunnen reageren. Talenten en competenties worden daarom optimaal ingezet en verder ontwikkeld binnen een cultuur van levenslang leren. Dit leren gebeurt zowel formeel als informeel: door bijscholing en door mensen te betrekken in nieuwe situaties, en door te leren uit eigen ervaringen en ervaringen van anderen.

 

TEAMWERK

De Walhoeve wordt gedragen door goed presterende teams. Binnen die teams bewaren we een evenwicht tussen eigenbelang en organisatiebelang. Ze zijn multidisciplinair dankzij de inzet van een verscheidenheid aan competenties en functies. Dit komt tot uiting zowel in de dagelijkse werking als in projectwerk. Bij projectwerk zijn werkgroepen, gedreven onder andere door leerprocessen, actief rond specifieke thema’s.

De Walhoeve zorgt voor coaching. Zo ondersteunt de organisatie het functioneren binnen het team om de persoonlijke effectiviteit binnen het team te vergroten. Goed samenwerken leidt immers tot duurzame relaties waar alle partijen baat bij hebben, waarin we elkaar versterken en van elkaar kunnen leren.

 

ONDERNEMEN EN INNOVATIE

De Walhoeve investeert in ondernemen en innovatie. We onderhouden onze accommodatie

optimaal en breiden die uit rekening houdend met de behoeften van onze cliënten en medewerkers.

We leggen nieuwe contacten en intensiveren de bestaande door het onderhouden en uitbouwen van netwerken. Op die manier vergroten we onze naambekendheid, wisselen we kennis en ervaring uit, en trachten we beslissingen positief te beïnvloeden.

IT ondersteunt onze processen en communicatielijnen waardoor de efficiëntie van de werking verhoogt.

We investeren in welzijn op het werk door aandacht te hebben voor veiligheid, bescherming van de gezondheid, psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, ergonomie, arbeidshygiëne en verfraaiing van de werkruimtes.

De Walhoeve staat ook voor duurzaam ondernemen. Bij organisatiebeslissingen benutten we ook kansen voor een beter milieu en meer welzijn voor de medewerkers en de maatschappij. We zoeken een evenwicht tussen organisatieresultaten, sociale en ecologische belangen. Daarbij houden we steeds rekening met het beschikbare vermogen dat een noodzakelijke randvoorwaarde is. Het vermogen blijft op peil door het werven van middelen en een goed beheer van deze middelen.

 

TAAKGERICHTHEID

De Walhoeve werkt taakgericht vanuit transparante gemeenschappelijke doelstellingen.

We gaan oplossingsgericht te werk. We stimuleren mensen in de richting van een constructieve oplossing, en moedigen hen aan om zelf in die richting verder te denken. We denken niet in problemen maar in oplossingen, en dat stimuleert  het doen. We zien problemen als uitdagingen met nieuwe kansen.

We werken ook resultaatgericht. We focussen op het resultaat en het verzamelen van de nodige competenties hiervoor. Door de kennis en ervaring die we onderweg naar het eindresultaat opdoen, kan het vooraf geformuleerde eindresultaat worden vervangen door een nog beter resultaat.

 

PARTICIPATIE EN INSPRAAK

Door participatie en inspraak betrekt De Walhoeve jongeren, ouders en medewerkers maximaal zowel in de werking van de organisatie als in de individuele hulpverlening. Op die manier neemt iedereen samen met anderen zijn verantwoordelijkheid op. Participatie en inspraak stimuleren de gelijkwaardigheid tussen hulpverlener en cliënt.

 

PROFESSIONELE COMMUNICATIE

Professionele communicatie zit als een rode draad verweven in alles wat De Walhoeve doet. We communiceren doelgericht en zijn helder onze werkelijke bedoelingen.